សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរជាតិសំបូរព្រៃគុក ស្តីពីការប្តូរបង្គោលព្រំ និងការបោះបង្គោលបន្ថែមនៅតំបន់ការពារ រមណីយដ្ឋានសំបូរព្រៃគុក

ស្តីពីការប្តូរបង្គោលព្រំ និងការបោះបង្គោលបន្ថែមនៅតំបន់ការពារ រមណីយដ្ឋានសំបូរព្រៃគុក