សេចក្ដីជូនដំណឹង

No Image

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្អាកចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក បណ្តោះអាសន្ន រយៈពេល១៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ -២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

ការផ្អាកចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក បណ្តោះអាសន្ន រយៈពេល១៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ -២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

No Image

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីភ្លើងឆេះព្រៃនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក

ស្តីពីភ្លើងឆេះព្រៃនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក