នាយកដ្ឋានបរិស្ថាន

07 April 2022

នាយកដ្ឋានបរិស្ថាន មានការិយាល័យចំណុះចំនួន៣(បី) ៖

           ១.ការិយាល័យទេសភាពវប្បធម៌

           ២.ការិយាល័យធនធានធម្មជាតិ

           ៣.ការិយាល័យគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង

នាយកដ្ឋានទេសភាពវប្បធម៌ និង​បរិស្ថាន មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

  • គ្រប់គ្រងសំណល់រឹង គ្រប់គ្រងទឹក ទាំងបរិមាណនៅ​រមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក
  • គ្រប់គ្រងព្រៃឈើនៅក្នុង​​រមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុករួមមានការអភិរក្ស ការថែទាំ ការ​ដាំកូនឈើឡើងវិញ និងការកំណត់​អត្តសញ្ញាណដើមឈើ
  • សិក្សាពី​រុក្ខជាតិ និង​សត្វ​នៅក្នុង​​រមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក
  • ការពារ និង​លើក​តម្លៃ​ទេសភាពវប្បធម៌ និងធម្មជាតិដែល​មាន​ទំនាក់​ទំនង​នឹង​ប្រពៃណី​ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ
  • សិក្សានិង​តាមដានព័ត៌មានទាក់ទង​នឹង​បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅ​តំបន់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទ​​សំបូរព្រៃគុក

 រចនាសម្ព័ន្ធនាយកដ្ឋានបរិស្ថាន