នាយកដ្ឋានរៀបចំដែនដី លំនៅឋាន និងប្រជាសាស្រ្ត

07 April 2022

 

នាយកដ្ឋានរៀបចំដែនដី លំនៅឋាន និងប្រជាសាស្រ្ត មានការិយាល័យចំណុះចំនួន ៣(បី) ៖

        ១.ការិយាល័យរៀបចំដែនដី

       ២.ការិយាល័យលំនៅឋាន

       ៣.ការិយាល័យប្រជាសាស្រ្ត

នាយកដ្ឋានរៀបចំដែនដី លំនៅឋាន និងប្រជាសាស្រ្ត មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

  • ពិនិត្យសំណើសុំសាងសង់និងរៀបចំលិខិតឆ្លើយតបសាងសង់ដោយត្រូវគោរពនូវតម្លៃបេតិកភណ្ឌនិងដោយអនុលោមតាមបទប្បញ្ញាតិជាធរមានព្រមទាំងតាមដានពិនិត្យដំណើរការសាងសង់
  • សិក្សា និងកំណត់រចនាបថនៃសំណង់ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរ​ព្រៃគុក
  • សហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំបែបបទធ្វើបណ្ណកម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីឲ្យសមស្របជាមួយទិន្នន័យសុរិយោដី និងតាមបទប្បញ្ញាតិជាធរមាន
  • រៀបចំឯកសារដីធ្លីដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងរៀបចំអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក
  • រៀបចំឲ្យមានមូលដ្ឋានទិន្នន័យប្រជាសាស្រ្ត ដើម្បីវិភាគ វាយតម្លៃ និងតាមដានការវិវត្តប្រជាសាស្រ្ត ក្នុងរមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក
  • តាមដានការប្រែប្រួលកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក ដើម្បីបង្កើនការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
  • សហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការស្តារ ជួសជុល និងថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនានា ក្នុងរមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក
  • វិភាគ និងវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីគម្រោងវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍទាំងឡាយក្នុង​រមណី​យដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក