អនុក្រឹត្យស្ដីពីការអនុវត្តកិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌