ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អាជ្ញាធរជាតិដើម្បីការពារ និងអភិវឌ្ឍប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកឆ្នាំ២០១៥