ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ អ.ជ.ស.ព.ដើម្បីការពារ និងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានឆ្នាំ២០១៥