ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ អ.ជ.ស.ព.ដើម្បីការពារ និងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋាន លេខ១១៧ អនក្រ.បក ឆ្នាំ២០១៥