ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃអាជ្ញាធរជាតិសំបូរព្រៃគុកឆ្នាំលេខ ២៧២ អនក្រ.បក ឆ្នាំ២០២១

ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃអាជ្ញាធរជាតិសំបូរព្រៃគុកឆ្នាំលេខ ២៧២ អនក្រ.បក ឆ្នាំ២០២១  សូមទាញយកឯកសារ PDF