ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃអាជ្ញាធរជាតិសំបូរព្រៃគុកឆ្នាំ២០២១