សារាចរលេខ០៨ ស្ដីពីការទប់ស្កាត់ការវាយកំទេច និងបំផ្លិចបំផ្លាញសំណង់បេតិកភណ្ឌ