រូបថត

រូបភាពសកម្មភាពបុណ្យខួបលើកទី៦ នៃការដាក់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក