ការកំណត់រមណីយដ្ឋានសំបូរព្រៃគុក នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣០៣/១១៦ ឆ្នាំ២០០៣

ការកំណត់រមណីយដ្ឋានសំបូរព្រៃគុក នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣០៣/១១៦ ឆ្នាំ២០០៣  សូមទាញយកឯកសារPDF