ការកែសម្រួលមាត្រា លេខ នស/រកត/០៣០៣/១១៦ ស្ដីពីការកំណត់រមណីយដ្ឋានសំបូរព្រៃគុក ឆ្នាំ២០១៤

ការកែសម្រួលមាត្រា លេខ នស/រកត/០៣០៣/១១៦ ស្ដីពីការកំណត់រមណីយដ្ឋានសំបូរព្រៃគុក ឆ្នាំ២០១៤ សូមទាញយកឯកសារជាPDF